หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวมหาวิทยาลัย > มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report)
มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report)

admin eit
2018-03-26 13:51:03

มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report : GUR)เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ดีให้สาธารณชนทราบอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน นั้น

 

เพื่อเป็นการเผยแผร่รายงานฯดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผนจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านนำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report : GUR)
ประจำปีงบประมาณ 2560เผยแพร่ผ่านทางwebsite ของหน่วยงาน


มหาวิทยาลัยฯมีนโยบายให้มีการจัดทำรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี.pdf.pdf