» วิชา การทดลองฝึกปฏิบัติงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา EDT3601  ของนักศึกษารหัส 54
- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนเกาะแก้วพัฒนา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
   ผู้ควบคุมดูแล อาจารย์ ดร.อินทิรา รอบรู้ 
   ได้ทำการลงชุมชนเกาะแก้วพัฒนา และจัดศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557       


01. 2018