» พัฒนาครูประจำการ
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้
    ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.อินทิรา รอบรู้ 
    ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก งบประมาณแผ่นดิน 2557
01. 2018