» ชุมชนท้องถิ่น
- โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการชุมชนเกาะแก้วพัฒนา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
    ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.อินทิรา รอบรู้ 
    ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก งบประมาณแผ่นดิน 2557
01. 2018